@phdthesis{giallorenzo2016real,
  title={Real-World Choreographies},
  author={Giallorenzo, Saverio},
  year={2016},
  school={Universit{\`a} degli studi di Bologna}
}